ويژه نامه ورزشي، دوره 10، شماره 7، 1393:854-65

بررسی تاثیر شش هفته تمرین منتخب تعادلی بر سرعت تحرک و تعادل بیماران ام اس

مريم فرآيين, بهمن عليزاده, ميرحجت موسوي نژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v10i7.1280

چکیده


چکیده

مقدمه:   بیماری مالتیپل اسکلروسیس (MS)یکی از شایع ترین بیماری های سیستم اعصاب مرکزی است که در اثر تخریب غلاف میلین ایجاد می شود. ام اس باعث تخریب میلین اعصاب مرکزی می شود که می تواند موجب ایجاد اشکال در انتقال پتانسیل عمل در زمانی شود که سیستم عصبی مرکزی قصد دارد با بدن ارتباط برقرار کند و بر عکس.  هدف این تحقیق تاثیر شش هفته تمرین منتخب تعادلی بر سرعت راه رفتن و تعادل بیماران مبتلا به ام اس بود. 

مواد و روشها: در این تحقیق  30 بیمار مبتلاء به ام اس با ناتوانی کم تا متوسط ، بر اساس مقیاس ناتوانی کورتزکی، انتخاب  و پس از انجام آزمون تعادلی برگ به دو گروه تجربی (15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم  شدند .سپس از هر دو گروه آزمون سرعت راه رفتن به عمل آمد. گروه تجربی سه روز در هفته به انجام تمرینات تعادلی منتخب می پرداخت و گروه کنترل به فعالیت های روزانه خود  ادامه می داد. در پایان از هر دو گروه آزمون سرعت راه رفتن و تعادل به عمل آمد. از آزمون  tمستقل جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد .سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد .

يافته ها: نتیجه این تحقیق نشان داد که تمرینات تعادلی در بهبود تعادل و سرعت راه رفتن بیماران ام اس تأثیر دارد . بين دو گروه تجربي و کنترل تفاوت معني داري در آزمون تعادل (23/3t=،05/0P<)و آزمون سرعت راه رفتن (44/4-t=  ،  05/0P<)  مشاهده شد.  

نتيجه گيري :نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات تعادلی در بهبود تعادل و سرعت راه رفتن بیماران ام اس موثر بوده است.

کلید واژه ها : مالتیپل اسکلروسیس، تمرینات تعادلی،تعادل، سرعت راه  رفتن.

 

عنوان پیشنهادی: تاثیر تمرینات تعادلی بر تعادل و سرعت راه رفتن بیماران ام اس

تمام متن:

PDF

مراجع


Umphred DA, Carlson C. Neurorehabilitation for the physical therapist assistant. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated; 2006.

Stephens J, DuShuttle D, Hatcher C, Shmunes J., Slaninka C. Use of awareness through movement improves balance and balance confidence in people with multiple sclerosis: a randomized controlled study. Neurology Report 2001; 25(2): 39-4.

Motl RW, Snook EM, Wynn DR, Vollmer T. Physical activity correlates with neurological neurological impairment and disability in multiple sclerosis. J Nerv Ment Dis 2008; 196(6): 492-5.

Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor Control: Theory and practical applications.2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams &wilkins; 2001.

White LJ, McCoy SC, Castellano V, Gutierrez G, Stevens JE, Walter GA, et al. Resistance training improves strength and functional capacity in persons with multiple sclerosis. Mult Scler 2004; 10(6): 668-74. Masoodi R, 6. Mohammadi E, Nabavi S, Ahmadi F. The effect of Orem based self-care program on physical quality of life in multiple sclerosis patients. J Shahrekord Univ Med Sci 2008, 10(2): 21-29.

Jacobs LD, Wende KE, Brownscheidle CM, Apatoff B, Coyle PK, Gottesman MH, et al. A profile of multiple sclerosis: the New York State Multiple Sclerosis Consortium. Mult scler 1999; 5(5): 369-76.

MotlR ,Gosney IL. Effect of exercise training on quality of life in multiple sclerosis: a meta-analysis. Mult Scler 2008; 14(1): 129-35.

Jolle kM. Epidemiology, risk factor and clinical features of Multiple sclerosis. 2005; version 13.2.

Schulz KH1, Gold SM, Witte J, Bartsch K, Lang UE, Hellweg R, et al. Impact of aerobic training on immune –endocrine parameters, neurotrophic factors quality of life and coordinative function in multiple sclerosis. J Neural Sci 2004; 225(1-2): 11-8.

Cakt BD, Nacir B, Genç H, Saraçoğlu M, Karagöz A, Erdem HR, et al. Cycling progressive resistance for peoplewith Multiple Sclerosis: a randomized controlled study. Am J Phys Med Rehabil 2010; 89 (6):446-57.

Pilutti LA, Lelli DA, Paulseth JE, Crome M, Jiang S, Rathbone MP, et al. Effects of 12 weeks supported treadmill training on functional ability and quality of Life in progressive multiple Sclerosis: a pilot study. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(1): 31-6.

Cattane D, Jonsdottir J, Zocchi M, Regola A. Effect of balance exercise on people with multiple sclerosis: a pilot sudy. Clin Rehabil 2007; 21(9): 771-81.

Ebrahimi Atri A, Sarvari F, Saeedi M , Khorshid Sokhangu M. Relationship between lower extremity muscle strength and dynamic balance in women with Multiple Sclerosis (MS). J Res Rehabil Sci 2013; 9(1):20-7.

Yazdani M, Hemayattalab R, Sheikh M, Etemadifar M. The effect of a selected aquatic exercise balance in subject with Multiple Sclerosis (MS). J Res Rehabil Sci 2013; 9(2): 143-52.

Kurtzke JF. Rating neurological impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status Scale. Neurology 1983; 33: 1444-52.

Cattaneo D, Jonsdottir J, Repetti S. Reliability of four Scales on balance disorders in persons with multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2007; 29(24): 1920-5.

Azad A, Taghizadeh G, Khaneghini A. Assessments of the reliability of the Iranian version of the Berg Balance Scale in patients with multiple sclerosis. Acta Neurol Taiwan 2011; 20(1): 22-8.

Wade G. Reliability of Timed walk test for patient who survived a stroke. Journal of rehabilitation medicine. 1987; 83: 26.

Schulz KH, Gold SM, Witte J, Bartsch K, Lang UE, Hellweg R, et al. Impact of aerobic training on immune endocrine parameters, neurotrophic factors, quality of life and coordinative function in multiple sclerosis. J Neurol Sci 2004; 225(1-2): 11-8.

Jakson K, Mulcare J, Rodgers M, Barresi B. Effect of balance training on persons with multiple sclerosis. Journal of American physical therapy. 2002; 21: 37.

Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J, Aunola S, Karppi SL, Vaara M, et al. Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis: a randomized study. Neurology 2004; 63(11): 2034-8.

DeBolt LS, McCubbin JA. The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(2): 290-7.

Kasser S, Debra R, Sean C. Balance training for adults with multiple sclerosis. Neurology Report journal 1991; 34: 1-11.

Fulk GD. Locomotors training and virtual reality-based balance training for an individual with multiple sclerosis: a case report. J Neurol Phys Ther 2005; 29(1): 34-42.

Petajan JH, Wite AT. Recommendations for physical activity in patients with multiple sclerosis. sports medi 1999; 27(3): 179-91.

Bandy WD, Sanders B. Therapeutic exercise for physical therapist assistants. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins; 2001. pp. 240-61.

M Hall C, Thein Brody L .Therapeutic exercise: Moving toward function. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins; 2005. pp. 149-64.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.