دوره 6، شماره 2: 1389

بررسی و مقایسه تولید همخوانها در گفتار کودکان کاشت حلزون شده

فرشته شمسيان, طاهره سيما شيرازي, رضا نيلي پور, مسعود کريملو

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.127

چکیده


چكيده

مقدمه : شنوايي مهمترين حس در رشد طبيعي گفتار و زبان است و كودكان ناشنوا به علت عدم دريافت مناسب محركهاي صوتي قادر به درك و توليد صحيح گفتار نبوده و وضوح كلامي آنها در سطح بسيار پاييني قرار دارد. انجام عمل كاشت حلزون با فراهم آوردن درونداد شنيداري مناسب، زمينه را جهت درك و توليد همخوانها فراهم مي آورد و انتظار مي رود در زمينه توليد و وضوح گفتار اين كودكان تغييرات زيادي را شاهد باشيم. بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه توليد همخوانها در ارتباط با مدت زمان استفاده از سيستم كاشت حلزون انجام شد.

مواد و روشها: نمونه هاي گفتاري 20 كودك كاشت حلزون شده در دو آزمون ناميدن تصوير و گفتار پيوسته از نظر تعداد خطاهاي توليدي مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس براساس مدت استفاده از سيستم كاشت حلزون در 3 گروه مختلف آزمونهاي آماري جهت تحليل داده ها انجام شد.

يافته ها: ميانگين خطاهاي توليدي در جايگاههاي مختلف همخوان در كلمه با مدتهاي مختلف استفاده از سيستم کاشت حلزون درآزمون ناميدن تصويربا 004/0 = Pدرسطح05/0 =α معني دار است. اما درآزمون گفتار پيوسته معني دار نمی باشد.

نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه با هر سال استفاده از سيستم كاشت حلزون خطاهاي توليدي در سطح تك كلمه به طور معني داري کاهش می یابد. اما جهت كاهش معني دار خطاهاي توليدي در گفتار پيوسته، زماني طولاني تر از 3 سال لازم است.

واژگان كليدي: توليد گفتار، تولید همخوان ، گفتار پیوسته ،كاشت حلزون، وضوح.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.