دوره 6، شماره 2: 1389

بررسي مقايسه اي تاثير يك دوره تمرين در آب بر كيفيت زندگي مردان سالمند سالم

محمد صحبتيها, حسين رستمخاني, علي عباسي, اقبال قرايي

DOI: 10.22122/jrrs.v6i2.126

چکیده


چکیده

مقدمه: جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده و همچنین سطح کیفیت زندگی این افراد به دلایل مختلف از جمله کمبود تحرک و فعالیت های جسمانی در حال کاهش است. تحقيق حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر یک دوره تمرین در آب، بر کیفیت زندگی مردان سالمند انجام گرفت.

مواد و روش ها: جهت انجام پژوهش 40 سالمند سالم بالای 60 سال به صورت تصادفی انتخاب و به همین روش به دو گروه تمرین (با ميانگين و انحراف استاندارد سني 5.3±66.2 سال، وزن 7.18 ± 62.5 کيلوگرم، قد 3.25 ± 166.5 سانتي‎متر و شاخص توده بدنی4.7±24.4) و گروه کنترل (با ميانگين و انحراف استاندارد سني 6.7±67.8 سال، وزن 4.6±63.5 کيلوگرم، قد 5.6 ± 164.3 سانتي‎متر و شاخص توده‎بدنی 4.3±23.3) تقسیم شدند. ابتدا همه شرکت‎کنندگان به سوالات پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی لیپاد پاسخ دادند. سپس گروه تمرین به مدت 6 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت تمرینات خود را در آب اجرا کردند و گروه کنترل فقط کارهای معمول روزانه خود را انجام دادند. بعد از اتمام دوره تمرین مجددا هر دو گروه به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. پس از جمع آوری داده‎ها، نمرات پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون های t وابسته و مستقل، کای- اسکوار و یو من ويتني مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته ها حاکی از  تفاوت معنی‎دار بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه تمرین بود، چنین تفاوتی در نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و تمرین، تفاوت معنی‎داری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‎های این پژوهش، احتمالا به کارگیری تمرینات در آب می‎تواند عاملی تاثیرگذار در بهبود کیفیت زندگی سالمندان باشد.

کلید واژه ها: تمرین در آب، کیفیت زندگی، مردان سالمند              

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.