دوره 10، شماره 1: 1393:77-87

شناسایی و تعیین تأثیر برخی ریسک فاکتورهای درونی و برونی بر میزان شیوع آسیب لیگامنت متقاطع قدامی فوتبالیست های حرفه ای دنیا

غزاله افيوني, نادر رهنما, رضا مهدوي نژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1256

چکیده


مقدمه: پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از متداولترین آسیبها در فوتبالیستها می باشد، لذا هدف از تحقیق حاضر شناسایی تأثیر برخی ریسک فاکتورهای درونی وبرونی برمیزان شیوع آسیب لیگـامنـت متقاطـع قـدامـی فوتبالیستهای حرفه ای دنیا بود.

موادوروش ها: تعداد 100فوتبالیست حرفـه ای(ســن12/4±05/25سال، قد06/0±81/1متر) از چندکشوردنیا که دچار آسیب لیگامنت متقاطع قدامی شده بودند،به عنوان نمونه های تحقیق درنظر گرفته شدند. اطلاعات مربوط به ریسک فاکتورهای درونی(پای برتر، قد، سن) وبرونی(پست، بازیهای خانگی و خارج از خانه،زمانهای مختلف فصل،مسابقه و تمرین)ازطریق بررسی پرونده های پزشکی،مصاحبه باپزشک تیم و همچنین از دیتابیس های معتبراینترنتی جمع آوری شد.برای آنالیزداده ها ازآزمون خی دو باسطح معناداری(05/0>P) استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که شیوع آسیب لیگامنت صلیبی قدامی بین پستهای مختلف بطور معناداری (P<0/05) متفاوت بود،بطوری که هافبکها بیشترین(%38)و دروازه بانها کمترین(%6)تعداد آسیب را داشتند. میزان وقوع آسیب در پای برتر(%52)بیشتر از پای غیربرتر(%48)بود،اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود(P>0/05). بازیکنان با قد83/1-1/79متر بیشترین میزان آسیب(%26)و بازیکنان با قــد73/1-69/1مترکمترین میزان آسیب(%13)را داشتند. بین5گروه قدموردنظر تفاوت معناداری یافت نشد(P>0/05). آسیبهای رخ داده در بازیهای خارج از خانه (%6/50)بطورغیرمعناداری(P>0/05)بیشتر ازبازیهای خانگی(%4/49)بود. در اوایل فصل مسابقه این آسیب(%34) بطورمعناداری(P<0/05)بیشتر از سایر زمانها بود. تفاوت بین سنین مختلف در رابطه با آسیب این لیگامنت معـنادار بود(P<0/05)،بطوریکه بازیکنان در سن27-22سالگی تعداد آسیب(%50)بیشتری را به خود اختصاص دادند و در سن 39-34سال کمترین(%2)تعداد آسیـب رخ داد. آسیـبهای زمـان مسابـقه(%85)بطـور معنـاداری بیشـتر از زمـان تمـریـن(%15)بود(P<0/05).

 نتیجه گیری: بازیکنان هافبک در سن27-22سال در اوایل فصل، بویژه در مسابقه در معرض آسیب لیگامنت متقاطع قدامی هستند. پای برتر، قد،بازی خانگی وخارج از خانه از نظر آماری بطور معناداری بر میزان شیوع این آسیب تأثیر نداشت. لذا مربی، بازیکنان وکادر پزشکی باید به این نکات مهم برای طراحی برنامه پیشگیری توجه کنند تا آسیب لیگامنت متقاطع قدامی کمتر شود.

واژگان کلیدی: آسیب لیـگامنت صلیبی قدامـی،شیوع آسیب،فوتـبال،فوتبالیـست حرفـه ای،ریسـک فاکتـورهای درونی،ریسک فاکتورهای برونی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.