دوره 10، شماره 2: 1393:250-268

آناليز فركانس‌هاي بحراني اندام‌هاي بدن راننده تراكتور

علي ملكي, سيد سعيد محتسبي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1254

چکیده


چكيده

مقدمه: از ويژگي‌هاي سيستم‌هاي ارتعاشي، فركانس‌هاي بحراني آن است كه نقش بسزايي در ميزان ارتعاشات انتقال يافته به آن دارد. وقتي فركانس تحريك وسيله‌اي، در محدوده فركانسي اندام‌هاي بدن راننده باشد، مقدار ارتعاشات وارد بر بدن راننده افزايش يافته و باعث بروز آسيب‌هايي به بدن او مي‌گردد. اين در حاليست كه بكارگيري ارتعاشات در دامنه و فركانس‌هاي مناسب، باعث افزايش قدرت ديناميكي عضلات، بهبود دردهاي آن‌هاو كمردرد‌هاي مزمن، درمان پوكي استخوان و‌ انعطاف پذيري عضلات شود. لذا هدف از اين پژوهش تعيين فركانس‌هاي بحراني اندام‌هاي بدن راننده است.

مواد وروش‌ها: جهت تعيين فركانس‌هاي بحراني راننده تراكتور در راستا‌هاي مختلف طولي، جانبي و عمودي، سه راننده با جرم‌هاي 55، 70، 85 كيلوگرم در اين آزمايش‌ها شركت نمودند.آزمايش‌ها در چهار شتاب تحريك 5/0، 1، 5/1 و 2 متر بر مجذور ثانيه و فركانس‌هاي مختلف انجام شد و مقادير شتاب‌هاي انتقال يافته به اندام‌هاي بدن راننده‌ها اندازه‌گيري شد.سپس فركانس‌هاي بحراني اندام‌هاي بدن راننده در راستاي‌هايمختلف تعيين گرديد. همچنين توسط آناليز رگرسيون چند متغيره‌، مقادير فركانس‌هاي بحراني اندام‌ها برآورد و محاسبه شدند.

نتايج: نتايج بيانگر افزايش مقدار ارتعاش طولي در فركانس‌هاي 3-4 هرتز براي اندام‌هاي بدن بودند. در راستاي عمودي دو مد فركانسي ظاهر شد كه فركانس مد اول برابر 17-13 هرتز و فركانس مد دوم 11-9 هرتز بدست آمد. در راستاي جانبي نيز دو مد فركانسي 17-14 هرتز و 5/4 – 5/2 هرتز بدست آمد.

بحث:با توجه به فركانس‌هاي بحراني بدست آمده در اين پژوهش، اعمال ارتعاشات به منظور افزايش پارامترهاي عملكردي عضلات اندام‌هاي مختلف بايستي در فركانس‌هاي بيش از 20 هرتز صورت پذيرد تا به بافت‌هاي بدن آسيب نرساند. همچنين روش محاسبه فركانس‌هاي طبيعي اندام‌هاي بدن راننده از طريق جرم راننده و فركانس تحريك، بيشترين تطابق را با نتايج حاصل از آزمايش‌هاي ايستگاهي داشت.

كليد واژه‌ها: فركانس طبيعي، عضله، تراكتور، شتاب، رگرسيون خطي چند متغيره

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.