دوره 10، شماره 3: 1393:372-381

بررسي روایی آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی در بررسی خود مراقبتی بيماران مولتیپل اسکلروزیس بزرگسال مراجعه كننده به بخش‌هاي توانبخشي شهر تهران

حميدرضا آزادي, علي طهماسبي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i3.1235

چکیده


مقدمه: فعاليت‌هاي خود مراقبتی به بخشي از فعاليتها اطلاق مي‌شود كه فرد به منظور حفظ خويشتن و كسب استقلال در زندگي روزمره‌اش انجام مي‌دهد. يكي از آزمون‌هاي جامع در زمينه ارزيابي فعاليت های خود مراقبتی آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي روایی آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی، در بيماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است.

 مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه غیر تجربی از نوع روش شناختی است، که طی آن آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی به زبان فارسی ترجمه و معادل سازی شد. در این پژوهش روایی صوری و روایی محتوا بررسی گردید. جهت بررسي همگن بودن نظرات كارشناسان در روایی محتوا از آزمون كروسكال واليس استفاده گردید. در روایی صوری جهت تهیه نسخه نهایی 30 نفر از افراد بزرگسال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مشارکت نمودند.

 یافته ها: ميانگين نمرات كارشناسان و درصد روايي در زمينه فعاليت هاي روزمره زندگي در بعد استقلال 93/3 و روايي 98 درصد، در بعد ايمني 80/3 و روايي 95 درصد و در بعد نتيجه 93/3 و روايي 98 درصد مي‌با‌شد. درصد روايي در زمينه استفاده ابزار در فعاليت های روزمره زندگي در بعد استقلال 77/3 و روايي 94 درصد، در بعد ايمني 70/3 و روايي 92 درصد و در بعد نتيجه 84/3 و روايي 96 درصد مي‌با‌شد. این درصد در زمينه تحرك عملكردي در بعد استقلال 40/3 و روايي 85 درصد، در بعد ايمني 40/3 و روايي 85 درصد و در بعد نتيجه 36/3 و روايي 84 درصد مي باشد. و در نهایت، درصد روايي در زمينه خود مراقبتی (كل آزمون) در بعد استقلال 72 /3 و روايي 93 درصد، در بعد ايمني 65/3 و روايي 91 درصد و در بعد نتيجه 75/3 و روايي 94 درصد مي باشد.

 نتیجه گیری: این یافته ها نشان داد که آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی، در هر سه بعد استقلال، ‌ايمني و نتيجه داراي روایی بسيار بالايي است و می توان آن را به عنوان ابزاری روا به منظور بررسی خود مراقبتی بيماران مولتیپل اسکلروزیس بزرگسال به کار برد.

  كليد واژه ها: روایی، آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی، فعاليتهاي خود مراقبتی، مولتیپل اسکلروزیس


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.