دوره 6، شماره 1: 1389

مشاهدات اولیه مقایسه تأثير جملات ساده و پيچيده بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان 6-4 ساله در تکلیف تقلید جملات

فاطمه حارث آبادي, شيدا پولادي, بهروز محمودي بختياري, محمد کمالي

DOI: 10.22122/jrrs.v6i1.123

چکیده


چکیده

مقدمه: پژوهش‌هاي متعددي به بررسی ارتباط لكنت با عوامل زبان‎شناختي مختلف پرداخته‌اند؛ به طوری که بعضی از این نتایج نشان می‎دهند که در کودکان لکنتی گفته‌هاي ناروان نسبت به گفته‌هاي روان پيچيد‌ه‌تر هستند. هدف از اين پژوهش، تعيين و مقايسه تأثير جملات ساده و پیچیده بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان در تکلیف تقلید جملات بود. نتايج حاصله شاید بتواند در جهت شناخت بيشتر ماهيت لكنت و نيز يافتن شيوه‌هاي مناسب‌تر براي درمان آن كاربرد داشته باشد.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه، يك مطالعه‌ توصيفي- تحليلي از نوع مقطعی بود. 10 كودك لكنتي و 10 كودك غيرلكنتي تك زبانه و فارسي زبان 6-4 سال مورد مطالعه قرار گرفتند كه از لحاظ سن و جنس با همديگر مطابقت داشتند. در این پژوهش، دو گروه جمله، شامل 13 جمله ساده و 10 جمله پيچيده، در نظر گرفته شد؛ به طوری که بر طول جملات هر گروه، به ترتیب یک تکواژ افزوده گردد. از هر كودك درخواست ‌شد پس از شنیدن هر جمله، به طور دقیق آن را تكرار كند. ميزان نارواني در هر گفته از تقسيم تعداد كلمات ناروان بر كل كلمات آن گفته محاسبه و به صورت درصد بيان ‌شد. درصد ناروایی جملات ساده و پيچيده در هر گروه و نیز بین دو گروه، با استفاده از نرم‎افزارSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‌ها: در کودکان لکنتی و غیرلکنتی بين جملات ساده و پيچيده از لحاظ ميزان نارواني تفاوت معنی‎داري وجود داشت (05/0 > P).

بحث: نتايج اين پژوهش نشان داد که در هر دو گروه، میزان ناروانی در جملات پیچیده بیشتر از جملات ساده بود. هم‌چنین کودکان لکنتی با افزایش پیچیدگی نحوی، دچار میزان ناروانی بیشتری نسبت به کودکان غیرلکنتی ‌شدند.

کلید واژه‌ها: لکنت، کودکان، جملات ساده، جملات پیچیده، پیچیدگی نحوی.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.