دوره 10، شماره 2: 1393:346-357

شنوایی فضایی: ا لگوها و کارکردها

عبدالله موسوي, مريم دلفي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1206

چکیده


 

چکیده

 

مقدمه: شنوایی فضایی بخشی از قابلیت‌های دستگاه شنیداری مرکزی است که امکان جهت یابی و درک گفتار در نویز را به شنونده می دهد. شنوایی فضایی، توانایی توجه انتخابی بهاصوات رسیده از یک جهت و سرکوب همزمان صداهای رسیده از جهات دیگر را میسر می سازد. هدف اینبررسی، مرور بر مطالعاتی است که به مبانی، الگو‌سازی و کارکردهای شنوایی فضایی پرداخته اند.

 

مواد و روش ها: در این مطالعه مقالات مختلفپیرامون شنوایی فضایی بررسی شدند. از بانک‏های اطلاعاتی pubmed، Scopus، ProQuest، Google Scholar و واژه‏های کلیدی spatial hearingو spatial advantageو کلمات مرتبط با شنوایی فضایی در ترکیبات مختلف برای انجام جستجو استفاده گردید.

 

یافته ها: شنوایی فضایی به عنوان بک پدیده ی نوین پردازشی مطرح است و دارای کارکردهای مختلفی استو طی سالهای اخیر حجم انبوهی از اطلاعات در این زمینه فراهم شده است. این پدیدهفراورده ی پردازش دو گوشی است و کارکردهای آن در حیطه های مختلفی چون "درک گفتار در محیط شلوغ" ، پردازش مرکزی شنوایی، جهت یابی و درک فاصله به تدریج مورد تاکید قرار گرفته است.

 

نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و کارکردهای شنوایی فضایی در پردازش شنوایی به خصوص در محیط های پیچیده ارزیابی، درمان و توانبخشی اختلالات شنوایی فضایی می تواند بخش مهمی از مشکلات افراد دارای اختلال پردازش شنوایی مرکزی را برطرف کند

 

کلیدواژه ها: شنوایی فضایی، جهت یابی، درک گفتار در نویز

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.