دوره 10، شماره 2: 1393:228-238

بررسی ارتباط بین پرخیشومی شدگی گفتار با نوع شکاف و سن جراحی اولیه ی کام در کودکان 3 تا 6 سال دچار شکاف کام شهر اصفهان

پريسا رضائي, صبا صادقي, معصومه ساماني, مريم يزدي, فاطمه درخشنده, مهرداد معمارزاده

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1204

چکیده


 

مقدمه:

 

انواع مختلفی از شکاف کام اولیه و ثانویه با گستره های گوناگون وجود دارد. برخلاف تاریخچه ی نسبتاً طولانی جراحی کام، اتفاق نظر کمی در خصوص بهترین تکنیک های جراحی و حتی توافق نظر کم تری در خصوص بهترین زمان جراحی وجود دارد. در حال حاضر هیچ پروتکل استانداردی وجود ندارد تا معضل زمانبرای ترمیم شکاف کام را برای دستیابی به گفتار بهینه برطرف نماید. این مطالعه جهت اندازه گیری تعداد کودکان پیش دبستانی که هایپرنیزالیتی نشان می دادند، انجام شد. تأثیر جراحی اولیه ی کام و نوع شکاف روی هایپرنیزالیتی متوسط و شدید هم بررسی شد.

 

مواد و روش ها:

 

یک گروه از 46 کودک پیش دبستانی 3 تا 6 ساله که جراحی شکاف کام را انجام داده بودند، به وسیله ی سیستم پارامترهای جهانی برای گزارش برون دادهای گفتاری در کودکان با شکاف کام- نسخه ی فارسی، ارزیابی شدند.در انواع شکاف ها، شکاف دوطرفه ی لب و کام(BCLP; n=5,10/9%) شکاف یک طرفه ی لب و کام(UCLP; n=20,43/6%) ، شکاف سخت کام و نرم کام(CP;n= 10, 21/71%) ، شکاف نرمکام تنها(SPO;n=6, 13%) و شکاف کام زیر مخاطی(SUB.M.C;n=5, 10/9%)، قضاوت هایپرنیزالیتی توسط یک آسیب شناس گفتار و زبان باتجربه براساس مقیاسی 4 درجه ای انجام شد. 32 نفر جراحی کام را قبل از 12 ماهگی داشتند، 8 نفر بین 18-12 ماهگی جراحی کام را دریافت کرده بودند و 6 نفر بعد از 18 ماهگی جراحی شده بودند.

 

یافته ها :

 

%3/78از کودکان هایپرنیزالیتی متوسط تا شدید نشان دادند، که هیچ رابطه ی معناداری بین 5 گروه شکاف وجود نداشت. تجزیه و تحلیل ها، همچنین نشان دادند که هیچ رابطه ی معناداری بین جراحی اولیه ی کام و تعداد کودکانی که هایپرنیزالیتی قابل توجهی داشتند، وجود نداشت.

 

نتیجه گیری:

 

از آن جا که، شدت هایپرنیزالیتی در تمام کودکان بالا است، نیاز به تحقیقات مستند در زمینه ی میزان اثربخشی جراحی صورت گرفته روی این کودکان ضروری است. در این مطالعه گستره ی سنی وسیع بود و تعداد کودکان در هر گروه شکاف محدود بود. مطالعات بیش تری نیاز است تا تعیین کنند که آیا متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که ممکن است تأثیر جراحی اولیه و نوع شکاف را مخفی کنند.

 

کلید واژه ها: شکاف کام، پرخیشومی شدگی گفتار، نوع شکاف، زمان جراحی اولیه کام

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.