دوره 9، شماره 6: 1392

بررسی ارتباط درد وترس از درد با ناتوانی و متغیرهای وضعیتی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی

عبدالکريم کريمي, مرضيه سعيدي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i6.1180

چکیده


چکیده

مقدمه: ترس از درد یکی از عوامل روانی مهم در ناتوانی و غیبت از کار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط ترس از درد با پارامترهای ثبات پوسچرال در بیماران کمردرد مزمن غیر اختصاصی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 51 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بررسی شدند. شدت درد، ترس از درد و ناتوانی با پرسش‌نامه و پارامترهای ثبات پوسچر (مقدار ، فرکانس و سرعت جابجایی مرکز فشار) با صفحه نیرو اندازه‌گیری شد. تحمل عضلات شکم و کمر به ترتیب با آزمون‌های sit up و surensen اندازه‌گیری شد. ارتباط شدت درد و ترس از درد با پارامترهای ثبات پوسچر با در نظر گرفتن اثر سن، شاخص توده بدنی، فعالیت فیزیکی، تحمل عضلات شکم و کمر و جنس با آزمون multivariate general linear modle تحلیل شد.

یافته‌ها : در حالت ایستادن روی یک پا، درد و ترس از درد (فیزیکی) با جابجایی و سرعت جابجایی مرکز فشار در هر دو صفحه قدامی خلفی و داخلی خارجی ارتباط معنی‌داری داشت (01/0p<). همچنین ترس از درد (فیزیکی) با شدت درد و تحمل عضلات کمر ارتباط معنی‌دار داشت(01/0p<). درد و ترس از درد با هیچ کدام از پارامترهای ثبات پوسچر در حالت ایستادن روی دو پا ارتباط معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: وجود ارتباط بین ترس از درد و شدت درد با جابجایی و سرعت جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا می‌تواند در به کارگیری استراتژی متفاوت و ساده‌تری در ارزیابی و درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن کمک‌کننده باشد که شامل توجه به وضعیت روحی روانی اجتماعی آن‌ها از جمله میزان ترس از درد آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها: کمر درد مزمن غیر اختصاصی، ترس از درد، ثبات پوسچرال

 

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.