ویژه نامه ورزشی: 1392:1213-21

مقايسه ي شدت درد،سطح ناتواني عملكردي،پاسخ هاي ترس-اجتناب از حركت و ميزان فعاليت هاي تفريحي در دو گروه از بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي.

ميثم صادقي ثاني, محمدجعفر شاطرزاده, محمدتقي کريمي, احمدرضا رفيعي, رضا صالحي, حسين نگهبان

DOI: 10.22122/jrrs.v9i8.1179

چکیده


چكيده:

زمينه و هدف:عوامل مختلفي در تعيين ميزان ناتواني عملكردي بيماران مبتلا به كمردرد نقش دارند.در اين ميان به نظرميرسيد سطح ترس و اجتناب ازحركت از طريق كاهش سطح فعاليت هاي فيزيكي افراد، نقش مهمي در افزايش ميزان ناتواني بيماران مبتلا به كمردردايفا مي كند.هدف از اين مطالعه مقايسه ي ميزان ناتواني وسطح ترس-اجتناب از حركت افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي داراي فعاليت هاي ورزشي اختصاصي وافراد مبتلابه كمردرد مزمن غير اختصاصي فاقد فعاليت هاي ورزشي اختصاصي مي باشد.

مواد و روش ها:در اين مطالعه 39 مرد مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي(15 نفر داراي فعاليت هاي ورزشي اختصاصي و24نفر فاقد فعاليت هاي ورزشي اختصاصي)شركت داشتند.شدت دردكمر،ميزان ناتواني هاي عملكردي ،سطح پاسخ هاي ترس-اجتناب از حركت وسطح فعاليت هاي تفريحي آنهاثبت و دردو گروه با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفتند.

يافته ها:در گروه داراي فعاليت هاي ورزشي اختصاصي ميزان ناتواني هاي عملكردي،سطح ترس-اجتناب از حركت به طور معنادار كمتر از گروه فاقد فعاليت هاي اختصاصي ورزشي بود(p</05)و اين درحالي است كه سطح فعاليت هاي تفريحي در گروه داراي فعاليت هاي ورزشي اختصاصي به طور معناداربيشتر از گروه فاقد فعاليت هاي اختصاصي ورزشي مي باشد. (p=/00) بين دو گروه تفاوتي در ميزان شدت درد كمر ديده نشد.(p=/00)

نتيجه گيري:شركت در فعاليت ورزشي و تفريحي مي تواند از طريق كاهش پاسخ هاي ترس و اجتناب از حركت، ميزان ناتواني هاي عملكردي بيماران مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصي را كاهش دهد.همچنين تفاوت بين گروههاي مبتلا به كمردرد مي تواند نشان دهنده ي ضرورت تقسيم بندي بیماران مبتلا به کمردرد در گروههاي همگن باشد.

واژه هاي كليدي:كمردردمزمن غير اختصاصي،ترس و اجتناب از حركت، فعاليت هاي تفريحي، گروهبندي بيماران كمردردي


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.