دوره 10، شماره 1: 1393:12-23

مقايسه يادگيري حرکتي صريح و یادگیری حرکتی ضمني توالي حرکتي در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بيش فعالي با همتايان عادي

نويد ميرزاخاني عراقي, مرضيه خوشحالي پناه ابرقويي, وحيد نجاتي, زهرا پاشازاده آذري, سيد مهدي طباطبايي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1172

چکیده


مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسي دو نوع يادگيري حرکتي صريح و ضمني در گروه کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بيش فعال و همتايان عادي، با استفاده از ابزار زمان عکس العمل متوالي است.

مواد و روش ها: حجم نمونه  برای هر گروه برابر 12 در نظر گرفته شد.  در اين پژوهش، نمونه ها شامل 24کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در دو گروه یادگیری صریح و یادگیری ضمنی و 24 کودک همتای عادی  در دو گروه یادگیری صریح و ضمنی  جای گرفتند.

آزمون هاي آماري تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر براي اندازه گيري زمان واکنش و خطاي پاسخ، و تي زوجی براي مقايسه داده هاي توالي هاي منظم و نامنظم در هر گروه مورد استفاده قرار گرفت.

يافته ها: مقايسه اين دو نوع يادگيري در سرعت (زمان واکنش) و دقت (تعداد خطاي پاسخ) نشان دهنده اين بود که: در گروه يادگيري حرکتي صريح کودکان اختلال کمبود توجه وبيش فعال،تعداد خطاها (/0120 (P-value=و زمان واکنش (/0120 (P-value= بود. و در گروه يادگيري حرکتي ضمني کودکان اختلال کمبود توجه وبيش فعال، تعداد خطاها (/0940 (P-value=و زمان واکنش (/9540 (P-value= بود. در گروه صريح همتايان عادي، تعداد خطاها (/0080 (P-value=و زمان واکنش (/050 (P-value= بود و گروه ضمني همتايان عادي ، تعداد خطاها (/0110 (P-value=و زمان واکنش (/4420 (P-value= بود.

نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که توضيح و تشريح روند تکليف، در آموزش توالي حرکتي کودکان اختلال کمبود توجه و بيش فعال اثر بخشي بيشتري دارد. لذا آموزش هاي قبل از تمرين بايد در برنامه اين کودکان قرار بگيرد.

کليد واژه ها: توالي حرکتي، يادگيري صريح، يادگيري ضمني، اختلال کمبود توجه وبيش فعالي


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.