دوره 9، شماره 5: 1392:876-888

بررسی اثر خستگی عضلات کمر بر تغییرات ضخامت عضلات شکمی به دنبال تكليف باربرداری در زنان سالم

طاهره سیدحسین پور, صدیقه کهریزی, بهرام مبینی, محسن ناجی

DOI: 10.22122/jrrs.v9i5.1163

چکیده


مقدمه: خستگی عضلات کمر یکی از عوامل خطرزا در محیط کار و زندگی محسوب می‌شود. در شرایط خستگی، بار بین بافت‌های فعال و غیرفعال به صورت غیربهینه پخش می‌شود که ممکن است خطر آسیب حتی با اعمال بار کم را نیز به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت عضلات شکمی در ایجاد و حفظ پایداری ستون فقرات در شرایط ناپایدار بررسی این عضلات در مقابله با خستگی عضلات کمر ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه بررسی عضلات عمقی با روش الکترومیوگرافی سطحی امکان‌پذیر نیست و در این مطالعه روش تصویربرداری اولتراسونیک روش جایگزین مناسبی برای بررسی این عضلات در نظر گرفته شده است.

مواد و روش‌ها:پژوهش حاضر یک مطالعه تجربیاست که بر روی 15 زن سالم غیر ورزشکار انجام شده است. ضخامت عضلات شکمی این افراد توسط دستگاه اولتراسوند real-time از بخش لترال شکم ( عضله عرضی شکمTransverseabdominis (TrA)، مایل داخلی شکم Internal oblique abdominis (IO)، مایل خارجی شکم External oblique abdominis (EO)) قبل و بعد از پروتکل خستگی عضلات اکستانسور کمری در حالت ایستاده حین تحمل بار 25% وزن بدن و بدون تحمل این مقدار بار مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون آماریتحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرربرای بررسی اثر دو متغیر بار محوری و خستگی عضلات اکستانسور کمر بر تغییرات ضخامت عضلات شکمی استفاده شد.

یافته‌ها:اگر چه بار قرینه محوری به اندازه 25% وزن بدن هر فرد شرکت‌کننده، نتوانست تغییر ضخامت معنی‌داری در هیچ یک از عضلات شکمی ایجاد کند. اما به دنبال  خستگی عضلات اکستانسور کمر افزایش معنی‌دار در ضخامت عضله مایل داخلی شکم ديده شد (009/0P= ).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد به دنبال خستگی عضلات اکستانسور کمر، رفتار عضلات شکمی به صورت افزايش ضخامت عضلات شکمی تغيير مي‌كند تا احتمالا پایداری ستون فقرات در آن وضعيت حفظ شود.

کلیدواژه‌ها: خستگی عضلات اكستانسور كمر ، ضخامت، عضلات شکم، بار

تمام متن:

XML PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.