دوره 10، شماره 4: 1393:502-511

مقايسه ي الگوهاي مشارکت کودکان فلج مغزي و کودکان سالم در فعاليت هاي روزمره خارج از مدرسه

مدينه حسني, افسون حسني مهربان, کاظم حسني

DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1157

چکیده


مقدمه: مشارکت در فعالیت های روزمره دوران کودکی برای رشد سلامت همه کودکان بدون توجه به توانایی یا ناتوانی ضروری می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مشارکت کودکان فلج مغزی 7 تا 15 سال در مقایسه با کودکان سالم بوده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 40 کودک فلج مغزی از مدارس ویژه جسمی- حرکتی و 40 کودک طبیعی همسال آنها از مدارس عادی به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. مشارکت این کودکان از طریق مصاحبه به وسیله آزمون CAPE ارزیابی شد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS17 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: تنوع و شدت مشارکت در انواع فعالیت ها بجز فعالیت های تفریحی بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان داد (p£0.001). کودکان فلج مغزی نسبت به کودکان سالم در فعالیت های مهارتی (0.001>p) و فیزیکی (0.01>p) به تنهایی مشارکت می کردند. کودکان فلج مغزی نسبت به همسالان اکثر فعالیت ها را کمتر در محیط های خارج از خانه انجام می دادند(p£0.001). اثر اصلی جنسیت و اثر متقابل گروه در جنسیت تنها از نظر تنوع انجام فعالیت های فیزیکی معنادار بود (0.05>p).  

نتیجه گیری: کودکان سالم در تعداد فعالیت های بیشتری مشارکت داشتند. فلج مغزي مي تواند بر الگوهای  مشارکت کودکان و نوجوانان اثر بگذارد.

 کلیدواژه ها: الگوی مشارکت، فلج مغزی، فعالیت های خارج از مدرسه


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.