دوره 10، شماره 1: 1393:67-76

بررسی پایایی بین دو آزمونگرAction Research Arm Testو قسمت اندام فوقانی آزمون فوگل مایر در افراد با سكته مغزي شهر قزوين

الهام کريمي, مينو کلانتري, زهرا شفيعي, سيد مهدي طباطبايي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1141

چکیده


مقدمه:سکته مغزی یکی از شایع ترین بیماریهای نورولوژیک تهدید کننده زندگی و مهم ترین علت ناتوانی افراد مسن است. بروز آسیب حرکتی در یک اندام فوقانی به عنوان  اصلی ترین عامل وابستگی در فعالیتهای روزمره زندگی به شمار می آید.Action Research Arm Test وقسمت اندام فوقانی آزمون فوگل مایر به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی اندام فوقانی بیماران همی پلژی تهیه شده است.هدف این پژوهش بررسی پایایی بین دو آزمونگر این دو آزمون بود.

روش بررسی: در این پژوهش که از نوع تحلیلی و اعتبار سنجی می باشد، پس از تهیه وسایل مورد نیاز برای انجام آزمون،آزمونها بر روی 20 نفر از بیماران سکته مغزی 65-40 سال که به شیوه در دسترس از کلینیکهای کاردرمانی و مراکز توانبخشی استان قزوین مطابق معیارهای لازم انتخاب شده بودند توسط دو کاردرمانگر در یک جلسه اجرا گردید.به منظور بررسی پایایی بین دو آزمونگر،ازمونها از روش آماری ضریب همبستگی درون  گروهی(ICC) استفاده شد، از نرم افزارSPSS18 برای آنالیز داده ها استفاده شد و سطح معنی داری 05/0  در نظر گرفته شد.

یافته ها: آزمون ICC که به منظور بررسی پایایی بین دو آزمونگر به کار رفته بود محاسبه و برابر 972/0ARATو 977/0 آزمون فوگل مایربه دست آمد.(05/0P<)

نتیجه گیری:ARATو آزمون فوگل مایر از پایایی بین دو آزمونگر  قابل قبولی برای استفاده در بیماران سکته مغزی برخوردار است.

کلید واژه:پایایی بین دو آزمونگر/ARAT/آزمون فوگل مایر/ عملکرد حرکتی اندام فوقانی/سکته مغزی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.