ویژه نامه توانبخشی :1392:1267-80

سیری از خانه تا جامعه با چالشهای هندلینگ در کودکان مبتلا به فلج مغزی: تحلیل محتوی کیفی

حميد دالوند, مهدي رصافياني, سيد علي حسيني, حميد رضا خانکه, سيد علي صمدي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.1134

چکیده


مقدمه: مشکلات کودکان فلج مغزی طولانی مدت و دائمی است و شناخت چالش‌های آنان، مستلزم آگاهی از ساختار محیطی و بافتار فرهنگی است. لذا هدف از این مطالعه، تبیین چالش‌های هندلینگ کودکان فلج مغزی از دیدگاه کودکان فلج مغزی، مادرانشان و کاردرمانگران در جامعه ایرانی می باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه کیفی، بخشی از مطالعه گسترده در مورد چگونگی هندلینگ در کودکان فلج مغزی ایرانی است که با مشارکت دو کودک فلج مغزی، چهار مادر کودک فلج مغزی و چهار کار درمانگر انجام گردید. افراد طبق نمونه گیری هدفمند و در ادامه نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه عمیق فردی و گروهی به صورت نیمه ساختارمند و مشاهده هدفمند در منزل و کلینیک جمع آوری شدند و به روش تحلیل محتوی عرفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: از مجموع مصاحبه‌ها، 1275 کد به دست آمد. این کدها در طی فرایند تجزیه و تحلیل در چهار درونمایه اصلی، هندلینگ در منزل، هندلینگ در کلینیک، هندلینگ در مدرسه و هندلینگ در جامعه به عنوان محیط‌های اصلی چالش کودکان فلج مغزی و نیز 11 زیر درونمایه طبقه بندی شدند.

نتیجه‌گیری: مشارکت کنندگان، ضعف آموزش‌های عملی را اصلی‌ترین چالش هندلینگ در منزل، توجه صرف به تمرینات درمانی و عدم مشارکت فعال کودک در تمرینات درمانی را مشکل اصلی در کلینیک و مراقبت محور نبودن هندلینگ و سوء استفاده را به عنوان چالش‌های اصلی هندلینگ در مدرسه و جامعه عنوان کردند که تحقیقات بیشتری در مورد مناسب سازی، نحوه مراقبت از کودکان فلج مغزی و آموزشهای هندلینگ در خانه، کلینیک، مدرسه و جامعه مورد نیاز است.

کلید واژه‌ها:کودک، فلج مغزی، چالش، هندلینگ، تحلیل محتوی کیفی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.