دوره 5، شماره 2: 1388

بررسي پايايي آزمون‌هاي عملكردي زانو در افراد مبتلا به سندرم درد كشككي- راني

خداداد لطافت کار, زهرا عبدالوهابي, هانيه رحمتي

DOI: 10.22122/jrrs.v5i2.111

چکیده


 

چکیده

مقدمه: سندرم درد كشككي- راني واژه كلينيكي شايعي جهت توصيف شرايط پاتولوژيك درد موجود بين کشکک و كنديل‌هاي ران است. هدف پژوهش حاضر، بررسي پايايي آزمون‌های عملکردي زانو در افراد مبتلا به سندرم درد كشككي- راني بود.

مواد و روش‌ها: جهت اجرای این پژوهش، 15 آزمودنی مبتلا به درد کشكکي- راني و 17 آزمودنی بدون درد کشککی- رانی انتخاب شدند و آزمون‌های عملکردی پرس تک‌پايي، پايين آمدن از پله، Squat (چمباتمه زدن) يك‌طرفه و جهش محوري بر روی آن‌ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌هاي آماري آزمون همبستگي Pearson، t زوج و مستقل و ضريب همبستگي درون گروهي ((ICC استفاده گردید
(05/0 ≥ α).

یافته‌ها: پايايي آزمون‌هاي عملکردي مورد استفاده در این تحقیق در دامنه 79/0 تا 94/0 قرار داشت. در افراد داراي درد کشكکي- راني در تکرار تعداد آزمون‌ها، به جز چمباتمه، اختلاف معنی‌داري یافت شد (01/0 = P). همبستگي معنی‌داري بين چهار آزمون عملکردي، به جز چمباتمه، با درد وجود داشت. شاخص تقارن عضوي (LSI) در گروه اول 80 و در گروه دوم 97 درصد گزارش گردید. در آزمون‌هاي عملکردي پايايي بالايي به دست آمد که با تغييرات درد همبستگي داشت.

بحث: با توجه به این که آزمون‌های بررسی شده در این تحقیق دارای پایایی بالایی بودند، از این رو توصیه می‌شود که از این آزمون‌ها برای ارزیابی افراد مبتلا سندرم درد کشککی- رانی استفاده گردد.

کلید واژه‌ها: پايايي، زانو، درد کشککي- راني. 

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.