دوره 10، شماره 1: 1393:171-181

تفاوت های جنسیتی در فعالیت الکترومیوگرافی برخی از عضلات اندام تحتاني در افراد با و بدون ژنوواروم حین فرود بر روی یک پا

رضا رجبي, مليحه حدادنژاد, هومن مينونژاد, محمود پور اعظم

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1101

چکیده


هدف: راستای نامناسب اندام تحتانی بویژه زانو، به دلیل تاثیر بر عملکرد عضلات و حس عمقی منجر به وقوع آسیب در این بخش می شود. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی تفاوت های جنسیتی در فعالیت الکترومیوگرافی برخی از عضلات اندام تحتاني در افراد دارای ژنو واروم با افراد سالم بود.

مواد و روش ها: آزمودنی­های اين تحقيق 24 دانشجوی فعال (گروه یک: 6 زن دارای به ژنو واروم، گروه دو: 6 مرد دارای به ژنو واروم، گروه سه: 6 زن سالم، گروه چهار: 6 مرد سالم) دانشگاه تهران ، با دامنه سني 18 تا 22 سال بودند. براي جمع آوري داده ها، الكتوميوگرافي سطحي (EMG)، از عضلات گلوتئوس مدیوس، رکتوس فموریس، واستوس مدیالیس و تنسور فاشیالاتا انجام شده و ميزان فعالیت عضلات محاسبه شد.

یافته ها: اختلاف بین گروهی معنی­دار در میزان فعالیت عضلات گلوتئوس مدیوس (001/0p=)، رکتوس فموریس (002/0p=) و واستوس مدیالیس (001/0p=) معنادار یافت شد اما اختلاف معنی­داری در میزان فعالیت عضله تنسور فاشیا لاتا (756/0p=) مشاهده نشد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی تفاوت  معنی­داری در فعال سازی عضلات گلوتئوس مدیوس در زن (ژنو واروم)- مرد (ژنو واروم) (001/0p=)، راست رانی در زن (ژنو واروم)- مرد (ژنو واروم) (003/0p=)، واستوس مدیالیس در زن (زانو سالم)- زن (ژنو واروم) (003/0p=) و واستوس مدیالیس در زن (ژنو واروم)- مرد (ژنو واروم) (001/0p= نشان داد.

نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این تحقیق، نتیجه گیری می شود افراد دارای ناهنجاری ژنو واروم، مبتلا به نقص های کنترل نوروماسکولار هستند و این نقص­ها در زنان مبتلا به ژنو واروم بیشتر مردان است، از اینرو این افراد بیشتر از مردان در معرض خطر آسیب دیدگی قرار دارند.

واژگان کلیدی: ناهنجاری ژنو واروم، فعالیت الکترومیوگرافی، تفاوت های جنسیتی، عضله واستوس مدیالیس، عضله گلوتئوس مدیوس     


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.