دوره 10، شماره 2: 1393:218-227

مقایسه دامنه حرکتی و استقامت عضلانی ناحیه گردن در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با افراد سالم

مرضيه محمدي, شهره تقي زاده, فرحناز غفاري نژاد, ليلا عباسي, مهناز معمولي كارگر

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1093

چکیده


 

چکیده

 

مقدمه: سردرد یکی ازعلل اصلی شکایت بیماران است. 47% سردردها از نوع تنشی می باشند. سردردهای تنشی مرتبط با وضعیت عضلات اسکلتی می باشند و سفتی عضلات اطراف سر و گردن می تواند باعث بروز آنها شود. هدف از این مطالعه، مقایسه دامنه حرکتی فعال و استقامت عضلات فلکسور و اکستانسور گردن در افراد مبتلا به سردرد تنشی و افراد سالم می باشد.

 

مواد و روش ها: جامعه مورد پژوهش شامل52 دختر سالم و 52 دختر مبتلا به سردرد تنشی با محدوده سنی 20 تا 25 سال است. میزان دامنه حرکتی اکتیو در دو جهت فلکسیون و اکستانسیون و استقامت عضلات فلکسور و اکستانسور گردن در این نمونه ها، تعیین گردید.

 

یافته ها: هیچ اختلاف معناداری بین دامنه حرکتی اکتیو و استقامت عضلانی ناحیه گردن در دو گروه مبتلا به سردرد تنشی و گروه سالم مشاهده نشد (p>0.05).

 

نتیجه گیری: افراد مبتلا به سردرد تنشی در دامنه سنی 20 تا 25 سال از نظر استقامت عضلات اطراف گردن و دامنه حرکتی گردن تفاوت چندانی با افراد سالم ندارند و احتمالا در افراد مبتلا به سردرد تنشی با گذشت زمان تغییرات اسکلتی-عضلانی در ستون فقرات و عضلات گردنی ایجاد می شود.

 

کلید واژه ها: سردرد تنشی، دامنه حرکتی، استقامت عضلانی

 


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.