دوره 10، شماره 1: 1393:151-157

بررسی ناهنجاری های قامتی و ارتباط آن با سن و جنسیت در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

فرانک علي آبادي, ريحانه عسکري کچوسنگي, مصطفي قرباني

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1091

چکیده


مقدمه: شواهد پژوهشي نشان مي دهد كه ميزان ناهنجاري هاي قامتي به خصوص در افراد جوان، در حال افزايش است. ستون فقرات به عنوان محور اصلی بدن شناخته شده و نقش حیاتی آن حایز اهمیت است، چرا که هر گونه آسیب و تغییر شکل آن باعث اختلال در عملکرد بدن می گردد . هدف از اجراي این پژوهش بررسی ناهنجاري هاي قامتی و ارتباط آنها با سن و جنسیت در دانش آموزان ابتدایی شهر تهران می باشد

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود که در آن 945 نفر از دانش آموزان مقاطع ابتدايی دخترانه و پسرانه مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري خوشه ای استفاده شد. در این مطالعه برای ارزیابی ناهنجاری پشت کج از تست Adam´s forward bend و برای ارزیابی کمر گود و پشت گرد از صفحه شطرنجی استفاده شد. تمامی اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:نتایج نشان می دهد که شیوع ناهنجاری کمر گود در پسران 4/52% و در دختران 9/70%، پشت گرد در پسران 8% و در دختران 8/4% ،و پشت کج در پسران 8/0% و در دختران 3/1% می باشد.  همچنین میان شیوع ناهنجاری های کمر گود و پشت گرد با جنسیت و پایه تحصیلی دانش آموزان  همبستگی معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، ضروري به نظر مي رسد كه با اجرای تست هاي غربالگری در كليه سطوح تحصيلی به ویژه مقطع ابتدایی نسبت به پيشگيري از بروز چنين ناهنجاري هايي در سنين بزرگسالی و همچنين درمان به موقع اقدامات لازم صورت گيرد.

کلید واژه ها: کمر گود، پشت گرد، پشت کج، دانش آموزان، ناهنجاری


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.