دوره 10، شماره 2: 1393:328-334

بررسی پایایی آزمون ـ بازآزمون و بین آزمونگران تست عملکرد دست جبسون تیلور در کودکان فلج مغزی

نفيسه شريفي, ابوالقاسم فلاح زاده, محمد کمالي

DOI: 10.22122/jrrs.v10i2.1089

چکیده


چکیده

مقدمه: مشکلات عملکردی اندام فوقانی از رایج ترین اختلالاتی است که به دنبال فلج مغزی بوجود می آیند. کودکانی که بعلت مشکلات عصبی ـ عضلانی مانند فلج مغزی در عملکرد دست دچار مشکل هستند، فرصت کمتری برای دریافت اطلاعات از محیط و درک تاثیر عملکردشان بر محیط دارند و در نتیجه تجربه ی آنها در انجام فعالیتها کاهش می یابد. با توجه به میزان اختلال عملکرد دست و اهمیت آن در کودکان فلج مغزی بر آن شدیم که پایایی تست جبسون تیلور را در کودکان فلج مغزی مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش ها: پژوهش از نوع غیر تجربی و روش شناختی و به صورت تحلیلی و توصیفی است. در این مطالعه 33 کودک فلج مغزی دایپلژی 12- 8 ساله به صورت نمونه گیری غیراحتمالی ساده بررسی شد که این کودکان از هردو جنس بودند و از تمام مدارس استثنایی جسمی حرکتی سطح تهران انتخاب شدند. در این مطالعه عملکرد دست با حضور همزمان دو کارشناس بوسیله تست جبسون تیلور ارزیابی شد( پایایی بین آزمونگر). سپس یک هفته بعد، یک آزمونگر ارزیابی را دوباره انجام داد(پایایی درون آزمونگر) و با استفاده از ضریب همبستگی درونی، پایایی بررسی شد.

یافته ها: نتایج نشان دهنده همبستگی بالا در توافق دو آزمونگر (P=0/001 و ICC=0/998) و توافق در یک آزمونگر (P=0/001 و ICC=0/95) بوده است.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که در کودکان دایپلژی 12- 8 ساله پایایی آزمون ـ بازآزمون و بین آزمونگران تست جبسون تیلور بالا بوده است. بنابراین به عنوان یک ابزار کلینیکی پایا برای ارزیابی عملکرد دست این کودکان پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها: پایایی آزمون ـ بازآزمون، پایایی بین آزمونگران، فلج مغزی، تست جبسون تیلورتمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.