دوره 5، شماره 2: 1388

تأثیر چسب زني استخوان پاتلا (Patellar taping) بر فعاليت الكتريكي ماهيچه‌هاي Vasti در افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال (PFPS) حين حركت خمیدگی یک‌طرفه زانو

جاويد مستمند, دن ال بيدر, زويي هادسون

DOI: 10.22122/jrrs.v5i2.108

چکیده


چکیده

مقدمه: یکی از شایع‌ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی ناحیه زانو در بالغین، سندرم درد مفصل پاتلوفمورال (PFPS) مي‌باشد. چسب زنی ناحیه پاتلا ((Patellar taping روش درمانی مؤثری جهت تسکین علایم دردناك در طیف وسیعی از این بیماران است؛ گرچه مکانیسم‌ کاهش علایم پس از استفاده از چسب به درستی مشخص نشده است. هدف از اجراي اين پژوهش ارزيابي فعاليت EMG در ماهيچه‌هاي Vasti پس از استفاده از چسب پاتلا و يافتن مكانيسم احتمالي كاهش درد پس از آن بود.

مواد و روش‌ها: در يك پژوهش شاهد- موردی، دو پارامتر اختلاف زماني آغاز فعاليت ماهيچه‌هاي VMO و VL (VMO-VL onset) و مقدار فعالیت نسبي این ماهيچه در 18 بيمار مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال و 18 فرد سالم، توسط يك دستگاه ثبت امواج الكتريكي ماهيچه (EMG) اندازه گيري گرديد. پارامترهاي مورد اشاره از زانوی آسیب دیده افراد مبتلا قبل از اعمال چسب، در حین اتصال چسب به ناحیه زانو و پس از طی یک دوره چسب زنی (2 تا 5 هفته) و نیز از زانوی سمت سالم بیماران و همچنین هر دو زانوی افراد گروه شاهد در خلال مرحله انقباض اكسنتريك (Eccentric) حرکت خمیدگی یک طرفه زانو (Single -leg squatting) به ثبت رسيد.

یافته‌ها: اختلاف معني‌داري بين ميانگين عددي VMO-VL onset در بين افراد گروه شاهد و مبتلايان به PFPS پيش از اقدام به چسب زني به چشم خورد (05/0 > P). همچنین میانگین عددیVMO-VL onset  پيش از اعمال چسب بر روي استخوان پاتلا (54/2 ميلي‌ثانيه، 35/4 = SD)، کاهش معنی‌داری پس از يك دوره چسب زني (00/6- ميلي‌ثانيه،40/3 = SD) پیدا کرد (05/0 > P). با اين وجود هيچ گونه اختلاف معنی‌داري بين مقدار فعالیت نسبی ماهیچه‌های VMO و VL مربوط به زانوی آسیب دیده بیماران مبتلا بهPFPS ، پاي سالم آنان و همچنین افراد سالم گروه شاهد بین وضعيت‌هاي گوناگون چسب زني مشاهده نگرديد (05/0 < P).

بحث: کاسته شدن از مقادير عددي VMO-VL onset، كه به معناي انقباض سریع‌تر ماهيچه VMO نسبت به VL تلقي مي‌گردد، ممكن است در اصلاح وضعيت و راستاي استخوان پاتلا (Realignment) به عنوان يك عامل كمكي مطرح باشد. بنابراين شايد بتوان مكانيسم كاهش درد پس از استفاده از چسب پاتلا را با ايجاد تغيير در الگوي فعاليت زماني دو ماهيچه VMO و VL در بيماران مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال توضيح داد.

کلید واژه‌ها: چسب زنی پاتلا، زمان فعاليت ماهيچه‌هاي VMO و VL، مقدار فعالیت VMO وVL .


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.