دوره 9، شماره 4: 1392

بررسی تأثیر معنی کلمه بر بسامد ناروانی گفتار در بزرگسالان دارای لکنت رشدی

الهام معصومی, زهره آرانی کاشانی, علی قربانی, محمد کمالی

DOI: 10.22122/jrrs.v9i4.1077

چکیده


مقدمه: لکنت از شایع­ترین اختلالات گفتار و زبان است. سبب­شناسی لکنت از جنبه­های گوناگونی مانند؛ زیستی، رشدی، عاطفی، یادگیری و زبان­شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات نشان می­دهند برخی ویژگی­های زبان­شناختی مانند معنی کلمه می­تواند بسامد وقوع ناروانی در این اختلال را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر معنی کلمه بر بسامد ناروانی گفتار در بزرگسالان دارای لکنت رشدی انجام شده است.

مواد و روش­ها: پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی بر روی 14 فرد بزرگسال دارای لکنت با میانگین سنی 25 سال انجام شده است. بسامد ناروانی­های گفتار از طریق خواندن دو فهرست؛ شامل 60 کلمه و 60 شبه­کلمه مورد ارزیابی قرار گرفت. کلمه­ها بر اساس ساختارهای هجایی رایج در زبان فارسی انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماري Paired t-test  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته­ها: نتایج بررسی نشان می­دهد، تفاوت معنی­داری بین میانگین بسامد ناروانی­های گفتار در فهرست کلمه­ها و شبه­کلمه­ها وجود دارد(05/0>P).

نتیجه­گیری: این یافته آشکار می­سازد، بسامد ناروانی گفتار در شبه­کلمه­ها به میزان قابل توجهی بیش از کلمه­ها است. بنابراین به نظر می­رسد به دلیل حذف بازیابی محتوایی معنایی در تکلیف خواندن شبه کلمه ها، فرایند رمزگذاری واجشناختی در تکلیف خواندن شبه­کلمه­ها بسیار پیچیده­تر از تکلیف خواندن کلمه­ها باشد. 

کلید واژه­ها: لکنت رشدی، بزرگسال، کلمه، شبه­کلمه، معنی­کلمه

 

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.