دوره 9، شماره 2: 1392:143-152

تأثير يك دوره تمرين درماني در آب بر تعادل افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

مهدي يزداني, رسول حمايت طلب, محمود شيخ, مسعود اعتمادي فر

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.1047

چکیده


مقدمه: مالتيپل اسكلروزيس (Multiple sclerosis یا MS) شايع‌ترين بيماري نورولوژي و پیش رونده ناتوان كننده در جوانان بالغ مي‌باشد. اختلال در تعادل از تظاهرات مهم اين بيماري مي‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثر يك دوره تمرين درماني در آب بر تعادل مردان مبتلا به MS بود.

مواد و روش‌ها: تعداد 30 نفر بیمار مبتلا به MS که در انجمن MS اصفهان عضویت داشته و تحت مداوای دارویی بودند، به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفر شاهد (سن: 7/4 ± 6/35 سال، قد: 80/5 ± 7/176 سانتی‌متر و وزن: 61/8 ± 41/73 کیلوگرم) و تجربی (سن: 8/3 ± 4/32 سال، قد: 51/4 ± 5/174سانتی‌متر و وزن: 52/7 ± 8/71 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 4 هفته (3 جلسه در هفته) تمرين درماني در آب را اجرا كرده و گروه شاهد فعاليت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. ميزان تعادل آزمودني‌هاي پژوهش در دو مرحله قبل و بعد از اجراي دوره تمرين درماني در آب با كمك مقیاس تعادلی Berg تحت بررسي قرار گرفت. تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي Independent t و Paired t در سطح معني‌داري 05/0 > P انجام گرفت.

يافتهها: بين دو گروه تجربی و شاهد در پيش‌آزمون در ميزان نمرات تعادل تفاوت معني‌داري وجود نداشت، اما در پس‌آزمون تفاوت معني داري ديده شد. نتايج آزمون Paired t نيز اختلاف معني‌دار نمرات تعادل بين پيش و پس‌آزمون را در گروه تجربی نشان داد؛ در حالي كه بين پيش و پس‌آزمون گروه شاهد تفاوت معني‌داري مشاهده نگرديد.

نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج تحقيق حاضر، چنين به نظر مي‌رسد كه تمرين درماني در آب بر بهبود تعادل مردان مبتلا به MS مؤثر است و مي‌تواند به عنوان يك روش مداخله‌اي تأثيرگذار مورد توجه قرار گيرد.

كليد واژه‌ها: تمرين درماني در آب، تعادل، مالتیپل اسکلروزیس

مقدمه: مالتيپل اسكلروزيس (Multiple sclerosis یا MS) شايع شايع‌ترين بيماري نورولوژي و پیش رونده ناتوان كننده در جوانان بالغ مي مي‌باشد. اختلال در بالانس تعادل از تظاهرات مهم اين بيماري مي مي‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثر يك دوره تمرين درماني در آب بر تعادل مردان مبتلا به MS بود.

مواد و روش روش‌ها: تعداد 30 نفر بیمار مبتلا به MS که در انجمن MS اصفهان عضویت داشتهه و، تحت مداوای دارویی بودند، به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره شاهد (سن: 7/4 ± 6/35 سال، قد: 80/5 ± 7/176 سانتی سانتی‌متر،  و وزن: 61/8 ± 41/73 کیلوگرم) و تجربی (سن: 8/3 ± 4/32 سال، قد: 51/4 ± 5/174سانتی 174سانتی‌متر،  و وزن: 52/7 ± 8/71 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 4 هفته (سه 3 جلسه در هفته) تمرين درماني در آب را اجرا كرده و گروه شاهد فعاليت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. ميزان تعادل آزمودني آزمودني‌هاي پژوهش در دو مرحله قبل و بعد از اجراي دوره تمرين درماني در آب با كمك مقیاس تعادلی Berg تحت بررسي قرار گرفت. تحليل داده داده‌ها با استفاده از آزمون آزمون‌هاي Independent t تی مستقل و Paired t


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.