دوره 10، شماره 1: 1393:158-170

تبیین عوامل تسهیل کنندهپیروی والدین از برنامه آموزشی مراقبت ویژه ی کودکان فلج مغزی درمنزل: تحلیل محتوایی تجارب آموزشی والدین.

مريم قشقايي, فرحناز محمدي, مهدي رصافياني, سيد علي حسيني, رباب صحاف

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.1037

چکیده


مقدمه: برنامه آموزشی مراقبت ویژه کودکان فلج مغزی، یکی از راه های مراقبتی- درمانی کودکان است. این برنامه با استفاده از اصول رویکرد عصبی- رشدی، قصددارد والدین را درجهت مراقبت و استقلال کودک خود توانمند سازد. به منظور اجرای موفقیت آمیزتر برنامه، کاردرمانگران باید عواملی که برتجربه پیروی والدین درمنزل اثر می گذارد را بررسی کنند. این مطالعه با هدف تبیین عوامل تسهیل کننده ارائه برنامه آموزشی (شرکت در یک کارگاه، دریافت کتابچه راهنما و پیگیری تلفنی در طول 3ماه) که براجرای والدین در مراقبت در منزل تاثیر گذاربوده، انجام گردید.

مواد و روش ها: مطالعه از نوع تحلیل محتوایی کیفی بود. 15 مصاحبه عمیق با مادران کودکان فلج مغزی شرکت کننده در برنامه آموزشی مراقبت ویژه که سه ماه آن را درمنزل اجرا کرده بودند، انجام شد. مصاحبه ها ضبط شد وعینا به صورت دست نوشته هایی درآمد و به طریق استقرایی با رویکرد تحلیل محتوایی کانونشنال آنالیز شد.

نتایج: عوامل تسهیل کننده ای که ازتجارب والدین بیرون آمدند، در سه طبقه اصلی "عوامل مربوط به کارگاه" ، "عوامل مربوط به کتابچه" و"ارتباط مداوم والدین با درمانگر کودک" جای گرفتند.

بحث: عوامل متعددی استخراج شد که نشان می دهد، کاردرمانگران باید به  نحوه آموزش والدین کودکان فلج مغزی درمورد مسائل مراقبت ویژه توجه بیشتری داشته و در طول اجرای برنامه آموزشی مراقبت ویژه توسط والدین ارتباط حمایتگونه و مداوم خود را حفظ کنند.

کلید واژه ها: فلج مغزی/ تسهیل کننده/ تحلیل محتوایی کیفی/ برنامه آموزشی مراقبت ویژه در منزل


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.