1386

بررسي مقايسه اي تاثير تمرين درماني بر روي عملكرد راه رفتن و بالانس در افراد همي پلژي سمت راست و سمت چپ

احسان قاسمي, وحيد شايگان نژاد, مهدي صديقي, فاطمه بخشي زاده, اسما حسين پور

چکیده


چکیده

مقدمه: به اختلال در عملكرد سيستم عصبي كه به دنبال اختلال در خون رساني مغز ايجاد شده سكته مغزي مي‌گويند. سكته مغزي مهمترين عامل در ايجاد ناتواني و معلوليت در بالغين مي باشد. يكي از بزرگترين ناتواني‌ها پس از سكته ناتواني در راه رفتن است به طوري كه بيش از50% از بيماراني كه مرحله حاد بيماري را طي مي­كنند در راه رفتن ناتوان مي­باشند و به يك دوره توانبخشي براي رسيدن به يك سطح عملكردي براي راه رفتن نياز دارند.

مواد و روشها: به منظور مقايسه تأثير تمرين درماني بر روي عملكرد راه رفتن، بالانس و بهبود افسردگي در افراد مبتلا به همي پلژي سمت راست و چپ، كارآزمايي باليني غيرتصادفي انجام گرفت. در اين مطالعه از 13 بيمار همي پلژي سمت راست با ميانگين سني (47/1 ± 46/60) و 13 بيمار همي‌پلژي سمت چپ با ميانگين سني (01/2 ±  92/61) كه از نظر سن، قد و وزن همگن شده بودند، استفاده گرديد. به منظور بررسي عملكرد راه رفتن از مقياس Dynamic Gait Index، عملكرد بالانس مقياس Berg balance scale و افسردگي پرسشنامه افسردگي بك استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل آماري اطلاعات به دست آمده از نرم افزار SPSS استفاده گرديد. به منظور مقايسه تأثير تمرين درماني در بهبود عملكرد راه رفتن و بالانس و بهبود افسردگي قبل و بعد از درمان در هر گروه از آزمون t زوج شده و جهت مقايسه بين دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد.

نتايج: با انجام تجزيه و تحليل بر روي داده هاي به دست آمده نتايج زير حاصل گرديد:از نظر عملكرد راه رفتن در گروه همي پلژي سمت راست (001/0 < P) و همي پلژي سمت چپ (001/0 < P) قبل و بعد از درمان تفاوت معني­داري حاصل گرديد.از نظر عملكرد بالانس در گروه همي پلژي سمت راست (01/0 < P) و همي پل‍ژي سمت چپ (001/0 < P) قبل و بعد از درمان تفاوت معني­داري حاصل گرديد.از نظر بهبود افسردگي در گروه همي پلژي سمت راست (001/0 < P) و همي پل‍ژي سمت چپ (001/0 < P) قبل و بعد از درمان تفاوت معني­داري حاصل گرديد.از نظر عملكرد راه رفتن قبل (85/0 = P) و بعد از درمان (35/0 = P)  بين دو گروه تفاوت معني­داري يافت نشد.از نظر عملكرد بالانس قبل (056/0 = P) و بعد از درمان (66/0 = P)  بين دو گروه تفاوت معني­داري يافت نشد.از نظر  بهبود افسردگي قبل (067/0 = P)  و بعد از درمان (054/0 = P)  بين دو گروه تفاوت معني­داري يافت نشد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه انجام پروتكل تمرين درماني باعث بهبود عملكرد راه رفتن و بالانس و بهبود افسردگي در افراد مبتلا به همي پلژي مي شود اما تفاوتي بين دو گروه همي‌پلژي سمت راست و چپ حاصل نگرديد.

کلید واژه‌ها: همي پلژي، عملكرد راه رفتن، عملكرد بالانس، افسردگي


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.