عدم پذیرش دستنوشته های حاوی نیم فاصله

نیم فاصله یک نماد غیرقابل پرینت در سیستم های تایپ کامپیوتری است که فاصله ای کمتر از حد استاندارد بین کلمات ایجاد می کند متأسفانه برخی نویسندگان برای کاهش هزینه های انتشار خود اقدام به استفاده از نیم فاصله بین کلمات هر جمله می کنند تا در شمارش کلمات، تعداد کلمه کمتری حاصل شود و هزینه نهایی آنها کاهش یابد. لازم به ذکر است که در زمان برآورد هزینه انتشار، کلیه نیم فاصله ها از متن حذف می شوند ولی از آنجا که این فرآیند بسیار زمانگیر می باشد، از این پس دستنوشته هایی که در آنها به هر صورتی از نیم فاصله استفاده شده باشد، وارد فرآیند داوری نخواهند شد و در صورتی که در فرآیند داوری باشند، به محض کشف اولین مورد استفاده از نیم فاصله، صرف نظر از مرحله ای از داوری که دستنوشته در آن قرار دارد، دستنوشته به صورت قطعی رد می شود و از تیم نویسندگان هیچ دستنوشته دیگری جهت بررسی و انتشار پذیرش نمی شود.

در مواردی که در دستنوشته های موجود، از نیم فاصله استفاده شده باشد در طی همین هفته با تیم نویسندگان مکاتبه خواهد شد. در صورت عدم اصلاح فوری، دستنوشته صرف نظر از وضعیت فعلی داوری آن به صورت قطعی رد خواهد شد.درحالیکه مجله پژوهش در علوم توانبخشی هزینه های انتشار را به صورت  با شفاف و دقیق با مخاطبان خود در میان گذاشته است و نویسندگان در ارسال دستنوشته جهت ورود به فرآیند داوری به این مجله مخیر می باشند، استفاده از نیم فاصله، روشی غیر اخلاقی برای کاهش هزینه انتشار می باشد. استفاده از این روش نوعی توهین به کادر اجرایی مجله، اتلاف زمان آنها و پایمال کردن حقوق نویسندگانی است که با احترام به شرایط انتشار در مجله، درخواست داوری سریع دستنوشته های خود را با رعایت کامل اصول ذکر شده در راهنمای نویسندگان دارند.