جبران تأخیر ماه گذشته در فرآیند بررسی مقالات ورودی به سایت مجله

با توجه به اشکالات وبسایت مجله و قطعی های مکرر، با حمایت معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وبسایت مجله به سرور جدید منتقل شد. بدینوسیله از تأخیر رویداده در بررسی مقالات ورودی و ارائه نتایج داوری به مقالات تحت داوری عذرخواهی گردیده و تلاش خواهد شد این تأخیر در ظرف هفته جاری به صورت کامل جبران گردد. از صبر و تحمل نویسندگان محترم قدردانی می گردد.