نحوه پرداخت هزینه در ایام قرنطینه

سال نو ایرانی بر همگان مبارک. با توجه به لزوم رعایت قرنطینه خانگی در روزهای شیوع بیماری ویروس کرونا، به اطلاع می رساند با توجه به اینکه شماره حساب اعلام شده در راهنمای نویسندگان مجله پژوهش در علوم توانبخشی، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بانک ملت می باشد، نویسندگان محترم می توانند هزینه بررسی و/یا انتشار دستنوشته خود را با استفاده از پیشخوان مجازی یا نرم افزار همراه بانک ملت و صرفا از طریق انتقال داخلی از حساب خود در بانک ملت (واریز پایا قابل قبول نمی باشد) با ذکر شناسه واریز "1041130000000011" و شناسه دستنوشته خود پرداخت نمایند. لازم است تصویر رسید پرداخت هزینه بررسی در زمان ارسال دستنوتشه در صفحه دستنوشته بارگذاری گردد و رسید پرداخت هزینه انتشار پس از اعلام مبلغ قطعی از طرف دفتر مجله به صورت فایل ضمیمه در صفحه دستنوشته ارسال گردد.