انتشار مقالات منتخب پنجمين كنفرانس بين‌المللی بازی‌های رايانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها در مجله پژوهش در علوم توانبخشی

پیرو گسترش همکاری‌های علمی دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی طی رایزنی با آقای دکتر راستی دبیر محترم پنجمين كنفرانس بين‌المللی بازی‌های رايانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها که با نگاه ویژه به بازی های درمانی 30 بهمن سال جاری در اصفهان برگزار می شود مقرر گردید مقالات منتخب هیأت تحریریه مجله پژوهش در علوم توانبخشی با لوگوی همایش و حامی مالی آن در این مجله به صورت متن کامل منتشر شود. براین اساس، این مقالات در مجله با لوگوی همایش و حامی مالی آن "پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی ایران" در شماره های مختلف سال 1398 منتشر شده اند. لازم به ذکر است هزینه های مربوط به بررسی و انتشار این مقالات توسط پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی ایران تقبل گردید.