اخذ امتیاز علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت