مجله پژوهش در علوم توانبخشی


این مجله در سايت‌هاي زير نمایه مي‌شود:

 Islamic World Science Citation (ISC)

 ■ Index Copernicus

■ Scientific Information Database (SID)

■ WHO-EMRO Index Medicus

■ Google Scholar

■ Magiran

شاپای چاپی: 7519-1735

شاپای الکترونیکی: 2606-2008

اطلاعیه ها

 

هزینه انتشار

 

«از تاریخ 1393/2/1 این مجله مبلغ 000 000 1 ریال به عنوان وجه انتشار (Publication Fee) دریافت می‌نماید. از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به حساب هدایای معاونت پژوهشی دانشگاه نزد بانک ملت به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله ارسال نماید.»

همچنین لازم است شناسه اختصاصی مجله پژوهش در علوم توانبخشی [1041130000000011] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

 
پست شد: 2014-05-29
 

COPE

 

این مجله عضو و مشترک کمیته بین المللی اخلاق حرفه‌ای در چاپ و نشر (COPE) می‌باشد

new_picture_385

 
پست شد: 2014-05-12 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر