مجله پژوهش در علوم توانبخشی


این مجله در سايت‌هاي زير نمایه مي‌شود:

 Islamic World Science Citation (ISC)

 ■ Index Copernicus

■ Scientific Information Database (SID)

■ WHO-EMRO Index Medicus

■ Google Scholar

■ Magiran

شاپای چاپی: 7519-1735

شاپای الکترونیکی: 2606-2008